Regulamin świadczenia usług bezpłatnych przez serwis www.escapador.pl

                                                                                                                  §1 
                                                                                                            Definicje

1. Serwis - serwis umieszczony pod adresem www.escapador.pl, którego właścicielem jest Escapador Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 000351865, z kapitałem zakładowym 5000 zł.
2. Impreza - wydarzenie, określone co do miejsca, terminu, ceny i zakresu świadczeń.
3. Partner Serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem lub partnerem organizatora imprezy.
4. Oferta - całość informacji, określająca warunki udziału w imprezie.
5. Użytkownik - osoba, korzystająca z serwisu przed zarejestrowaniem.
6. Użytkownik zarejestrowany - osoba korzystająca z serwisu po zarejestrowaniu.
7. Treści Użytkownika - materiały (teksty, fotografie, filmy, innego rodzaju pliki) umieszczane w serwisie przez Użytkownika.
8. Zamówienie oferty - wypełnienie zgłoszenia na imprezę.
9. Udostępniający - Escapador Sp. z o.o.
10. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
                                                                                                                 §2
                                                                                            Warunki korzystania z serwisu


1. Administratorem danych osobowych Serwisu jest Escapador sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice, NIP: 631-260-82-23.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Escapador.
2. Escapador oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, polityką prywatności zawartą na stronie http://www.escapador.pl/polityka-prywatnosci_g_page.html, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
3. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestania udostępniania.
4. Przeglądanie ofert nie wymaga rejestracji w serwisie.
5. Zamówienie oferty, dodawanie komentarzy i treści własnych wymaga zarejestrowania się w serwisie.
6. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w serwisie treści:

a) naruszających prawo;
b) obraźliwych, godzących w dobre imię Partnerów Serwisu, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne;
c) reklamujących i promujących imprezy komercyjne (imprezy, za które pobierana jest opłata);
d) nie związanych z tematyką serwisu;
e) o charakterze pornograficznym;
f) propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne;
g) propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, narkotyki;
h) wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących;
i) obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe;
j) plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie. Treści, naruszające powyższe postanowienia mogą zostać usunięte bez powiadomienia i zgody Użytkownika. Użytkownik zamieszczając w Portalu treści i materiały zgadza się równocześnie na nieodpłatne i bezterminowe opublikowanie i udostępnienie ich innym użytkownikom Internetu.

7. Udostępniający zastrzega sobie prawo ingerowania w treści zamieszczone w serwisie w zakresie korekty ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej bez uzyskania wcześniejszej zgody umieszczającego treści Użytkownika.
8. Zarejestrowanie się w serwisie oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. W takim przypadku usunięcie danych jest nieodwracalne.
10. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.
11. Udostępniający nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania serwisu, wykorzystania danych w nim udostępnianych, stosowania metod i procedur w nim opisywanych.
12. Udostępniający zweryfikuje informacje dotyczące statusu prawnego Partnerów serwisu, jednak nie bierze żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się z zobowiązań Partnerów serwisu umieszczonych w ofertach.
13. Udostępniane materiały i mechanizmy są chronione w sposób przewidziany prawem. Udostępniający nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste Użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów obecnych w serwisie w jakikolwiek sposób.
14. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z tym, że o zmianie regulaminu Użytkownicy zarejestrowani zostaną powiadomieni. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik usunie swoje dane z systemu lub usunie je Udostępniający na życzenie Użytkownika.
15. Nie jest dozwolone bez zgody Udostępniającego sporządzanie jakąkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu witryn.
16. Naruszenie zasad może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z serwisu i/lub trwałe usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika przez Udostępniającego oraz treści, umieszczonych przez Użytkownika naruszającego regulamin.
Tagi: regulamin