Regulamin świadczenia usług bezpłatnych przez serwis www.escapador.pl

                                                                                                                  §1 
                                                                                                            Definicje

1. Serwis – serwis umieszczony pod adresem www.escapador.pl, którego właścicielem jest Escapador Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 000351865, z kapitałem zakładowym 5000 zł.
2. Impreza – wydarzenie, określone co do miejsca, terminu, ceny i zakresu świadczeń.
3. Partner Serwisu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem lub partnerem organizatora imprezy.
4. Oferta – całość informacji, określająca warunki udziału w imprezie.
5. Użytkownik – osoba, korzystająca z serwisu przed zarejestrowaniem.
6. Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z serwisu po zarejestrowaniu.
7. Treści Użytkownika – materiały (teksty, fotografie, filmy, innego rodzaju pliki) umieszczane w serwisie przez Użytkownika.
8. Zamówienie oferty – wypełnienie zgłoszenia na imprezę.
9. Udostępniający – Escapador Sp. z o.o.                                                                                                                 §2
                                                                                            Warunki korzystania z serwisu


1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
2. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestania udostępniania.
3. Przeglądanie ofert nie wymaga rejestracji w serwisie.
4. Zamówienie oferty, dodawanie komentarzy i treści własnych wymaga zarejestrowania się w serwisie.
5. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w serwisie treści:

a) naruszających prawo;
b) obraźliwych, godzących w dobre imię Partnerów Serwisu, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne;
c) reklamujących i promujących imprezy komercyjne (imprezy, za które pobierana jest opłata);
d) nie związanych z tematyką serwisu;
e) o charakterze pornograficznym;
f) propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne;
g) propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, narkotyki;
h) wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących;
i) obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe;
j) plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie. Treści, naruszające powyższe postanowienia mogą zostać usunięte bez powiadomienia i zgody Użytkownika. Użytkownik zamieszczając w Portalu treści i materiały zgadza się równocześnie na nieodpłatne i bezterminowe opublikowanie i udostępnienie ich innym użytkownikom Internetu.

6. Udostępniający zastrzega sobie prawo ingerowania w treści zamieszczone w serwisie w zakresie korekty ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej bez uzyskania wcześniejszej zgody umieszczającego treści Użytkownika.
7. Zarejestrowanie się w serwisie oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. W takim przypadku usunięcie danych jest nieodwracalne.
9. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.
10. Udostępniający nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania serwisu, wykorzystania danych w nim udostępnianych, stosowania metod i procedur w nim opisywanych.
11. Udostępniający zweryfikuje informacje dotyczące statusu prawnego Partnerów serwisu, jednak nie bierze żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się z zobowiązań Partnerów serwisu umieszczonych w ofertach.
12. Udostępniane materiały i mechanizmy są chronione w sposób przewidziany prawem. Udostępniający nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste Użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów obecnych w serwisie w jakikolwiek sposób.
13. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z tym, że o zmianie regulaminu Użytkownicy zarejestrowani zostaną powiadomieni. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik usunie swoje dane z systemu lub usunie je Udostępniający na życzenie Użytkownika.
14. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją wyraża zgodę na otrzymywanie od Udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:

a) newslettera zawierającego informację dotyczące serwisu i umieszczanych w nim ofert;
b) informacji dotyczących systemu i produktów Udostępniającego oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Udostępniającemu. Newsletter i powiadomienia mogą również zawierać informacje dotyczące innych podmiotów, towarów i usług.

15. Nie jest dozwolone bez zgody Udostępniającego sporządzanie jakąkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu witryn.
16. Naruszenie zasad może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z serwisu i/lub trwałe usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika przez Udostępniającego oraz treści, umieszczonych przez Użytkownika naruszającego regulamin.
Tagi: